Obchodní podmínky

 • 1. Základní ustanovení
  • 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen podmínky) upravují vztahy, vznikající uzavřením smlouvy mezi firmou:
   4 reals – služby realitkám s.r.o.
   Lidická 700/19, 60200, Brno
   IČ: 04101804
   DIČ: CZ04101804
   registrována u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 88221
   (dále jen „Dodavatel“) a druhými stranami (dále jen „Objednatel“).
   Společnost je plátcem DPH.
  • 1.2 Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a uzavřením smlouvy potvrzuje Objednatel svůj souhlas s těmito podmínkami.
  • 1.3 Znění podmínek může Dodavatel jednostranně měnit či doplňovat, přičemž je povinen je neprodleně zveřejnit na svém webovém sídlu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v době platnosti obchodních podmínek v čase uzavření smlouvy.
  • 1.4 Smlouva vzniká potvrzením objednávky Objednatelem.

 • 2. Předmět plnení
  • 2.1 Předmětem plnění je dodávka grafických podkladů (půdorysy nemovitostí, 3D vizualizace, reklamní brožury, vizualizace pozemků atd.) závazně objednaných Objednatelem v předmětné smlouvě prostřednictvím internetové samoobsluhy na adrese www.4reals.cz.
  • 2.2 Dodání služby je realizováno elektronicky, zpřístupněním předmětných souborů ke stažení prostřednictvím klientského účtu na adrese www.4reals.cz.
  • 2.3 Dodavatel se zavazuje uchovat předmětné soubory k opětovnému stažení dostupné po dobu 30 dnů od prvního stažení předmětných souborů.

 • 3. Kupní cena
  • 3.1 Kupní cena uvedená v internetové samoobsluze je konečná a je uvedená v Kč včetně DPH.
  • 3.2 Ceny služeb se řídí ceníkem platným v čase objednání služby.

 • 4. Platební podmínky
  • 4.1 Objednatel uhradí kupní cenu objednaných služeb elektronicky a to prostřednictvím některé z platebních metod platební brány GoPay s.r.o., nebo prostřednictvím Kreditního zůstatku (5.1).
  • 4.2 Za úhradu je považováno uhrazení celé předmětné částky na účet Dodavatele, nebo snížení Kreditního zůstatku (5.1) o hodnotu zakázky, která nepřevyšuje jeho aktuální výšku.

 • 5. Kreditní zůstatek
  • 5.1 Kreditní zůstatek je součet Kreditu (5.3) a Bonusového kreditu (5.4). Kreditní zústatek reprezentuje celkovou hodnotu služeb, které se Dodavatel zavazuje poskytnout Objednately bez dalších úhrad. Základní jednotkou Kreditního zůstatku je Kreditní bod (5.2).
  • 5.2 Kreditní bod je uváděn v CZK. Jeden Kreditní bod umožňuje čerpat služby v hodnotě 1,00Kč včetně DPH.
  • 5.3 Kredit je souhrn všech dosud nečerpaných Kreditních bodů, které Objednatel získal Navýšením (5.6) Kreditu.
  • 5.4 Bonusový kredit je souhrn všech dusud nečerpaných slev, které Dodavatel přiznal Objednateli.
  • 5.5 Platnost Kreditu (5.3) a Bonusového kreditu (5.4) je časově neomezená.
  • 5.6 Navýšení Kreditu (5.3) je možné v libovolné výši v rozsahu 1 - 25.000Kč a to uhrazením faktury vystavené na základě objednávky Kreditu (5.3) podané Objednatelem, prostřednictvím online samoobsluhy na adrese www.4reals.cz, ve zvolené výši.
  • 5.7 Vrácení Kreditu (5.3) je možné na základě žádosti zaslané z emailové adresy Objednatele na kterou je uživatelský účet registrován na adresu podpora@4reals.cz. V žádosti musí být uvedená výše požadovaného Kreditu (5.3) ke vrácení. Dodavatel se zavazuje v lhůtě do sedmi pracovních dnů telefonicky ověřit pravost žádosti. Samotné vrácení požadovaného Kreditu bude realizováno ve prospěch bankovního účtu Objednatele v lhůtě do 14-ti dnů po ověření žádosti. Vrácení kreditu na jiný než ověřený bankovní účet Objednatele není možné. Za vrácení Kreditu (5.3) na účet Objednatele bude účtován správní poplatek ve výši 15% z vrácené částky, minimálně však 200Kč bez DPH.
  • 5.8 Vrácení Bonusového kreditu (5.4) není možné.

 • 6. Provozní doba
  • 6.1 Provozní doba internetové samoobsluhy je nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V tuto dobu je možné zadávat objednávky, spravovat uživatelský profil a provádět úhrady za objednané služby.
  • 6.2 Pracovní doba realizačního týmu je v pracovní dny v čase 7.00 – 20.00. Po tuto dobu jsou přijímány a realizovány veškeré objednávky zadané v samoobsluze.
  • 6.3 Administrativní doba je v pracovní dny v čase 9.00 – 17.00. Po tuto dobu je k dispozici administrativní složka společnosti pro potřeby veškerých formálních úkonů (dotazy na služby, úpravy v registracích, reklamace, kontakt s úřady apod.)

 • 7. Dodací lhůta
  • 7.1 Dodavatel se zavazuje realizovat objednané služby v termínech uvedených v objednávce.
  • 7.2 Dodací lhůta se počítá od přijetí objednávky Dodavatelem v provozní době (6.2).
  • 7.3 Závazná doba dodání bude uvedená v potvrzení objednávky po její uhrazení.
  • 7.4 Dodavatel má právo v případě potřeby požádat Objednatele o přiměřené odložení termínu dodání. Dodavatel má povinnost bez odkladu zdělit okolnosti za kterých je odložení termínu požadované.
  • 7.5 V případě výzvy Dodavatele k doplnění podkladů Objednatelem na základe bodu 9.4 se termín dodání počítá od poskytnutí požadovaných podkladů Objednatelem.

 • 8. Smluvní pokuta
  • 8.1 V případě prodlení Dodavatele s termínem dodání uvedeného v potvrzení objednávky o více než dvojnásobek sjednané dodací lhůty, náleží Objednateli náhrada formou Bonusového kreditu (5.3) ve výši 20% z ceny zakázky bez DPH.

 • 9. Odstoupení od smlouvy
  • 9.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že je dodavatel v prodlení s dodáním o více než trojnásobek sjednané dodací lhůty. Objednateli náleží vrácení ceny předmětné zakázky v plné výši do 14-ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

 • 10. Všeobecné podmínky
  • 10.1 V případě požadavku na službu předá Objednatel Dodavateli podklady v následující podobě:
   • a) pro službu překreslení půdorysu Objednatel dodá sken, nebo fotografii ručně nakresleného půdorysu nebo technického výkresu daného objektu ve formátu JPG, nebo PNG v rozlišení minimálně 400x400px,
   • b) pro službu vizualizace pozemku Objednatel dodá parcelní číslo a katastrální území pozemku.
  • 10.2 Objednatel plně ručí za kvalitu poskytnutých podkladů a za správnost informačního obsahu.
  • 10.3 Dodavatel neručí za nepřesnosti ve vypracovaných podkladech vzniklé na základě nepřesných, či málo konkrétních podkladech.
  • 10.4 Dodavatel má v případe, kdy není možné z dodaných podkladů realizovat grafický výstup přiměřené kvality, právo vyzvat Objednatele k jejich doplnění nebo i k poskytnutí nových podkladů.
  • 10.5 Objednatel má právo reklamovat grafické výstupy realizované Objednatelem v případě, že se neshodují s kvalitou a obsahem podkladů dodaných k objednávce a to elektronicky na emailovou adresu podpora@4reals.cz. V případě uznání reklamace má Objednatel nárok na vrácení ceny reklamované objednávky v plné výši, nebo na její bezplatné přepracování v expresním režimu dodání.
  • 10.6 Veškeré údaje poskytnuté Objednatelem budou použity výhradně pro plnění smlouvy definované těmito obchodními podmínkami.

 • 11. Závěrečné ustanovení
  • 11.1 Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem neupravené těmito podmínkami, se řídí obchodním zákonem.